Konkurs BIOTECHMED-1 w ramach POB „Biotechnologia i inżynieria biomedyczna”

W ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” (POB BIB) zainicjowany został pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1.

Podstawowym celem grantów badawczych BIOTECHMED-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (tj. czasopism za min 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW)
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi  zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej.

Tematyka grantów BIOTECHMED-1 powinna dotyczyć badań z zakresu biotechnologii, inżynierii biomedycznej, diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny okres realizacji projektu 18 miesięcy a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł. Rada Naukowa POB_BIB może przyznać wyższe finansowanie wyjątkowo wysoko ocenionym wnioskom.

Kierownikiem grantu może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum Badawczego POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB).

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji BIOTECHMED-1.

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna na adres e-mail: pob.bib@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 r.

» Główne obszary działalności POB BIB, ogłoszenie i regulamin konkursu