Konwersja i magazynowanie energii – konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Jeszcze do 15 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego konkursu na granty badawcze ENERGYTECH-1, ogłoszonego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Konwersja i Magazynowanie Energii” (POB Energy).

Podstawowym celem grantów badawczych ENERGYTECH-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych, 
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych, 
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej, 
  4. wzmocnienie współpracy między zespołami badawczymi z różnych jednostek i dyscyplin PW. 

Tematyka grantów (ENERGYTECH-1) powinna dotyczyć badań z zakresu przetwarzania i magazynowania energii, napędów elektrycznych, elektromobilności, energoelektroniki, energetyki lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Energy. 

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy

Maksymalny okres realizacji projektu 18 miesięcy a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł (konkurs Power) lub 100 000 zł (konkurs Impulse - beneficjentami mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o grant badawczy ENERGYTECH-1). Rada Naukowa POB Energy może przyznać wyższe finansowanie wyjątkowo wysoko ocenionym wnioskom, w realizację których zaangażowanych będzie więcej niż jeden zespół badawczy z PW. 

Kierownikiem grantu może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji ENERGYTECH-1

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Energy na adres e-mail: pob.energy@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2020 r.

Regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy, załączniki »