Wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą uzyskać dofinansowanie publikacji w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW.

Umożliwia to program Open Science, uruchomiony na naszej uczelni w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

W jego ramach oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule Open Access (OA). Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. W ramach programu można uzyskać pełne lub częściowe finansowanie publikacji. Nabór zgłoszeń w programie odbywa się w sposób ciągły do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Poza programem Open Science dostępne są inne programy wspierające finansowo publikowanie w formule OA. Wykaz programów oraz warunki korzystania z nich znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PW.

Szczegółowe informacje, kontakt, regulamin, formularz aplikacyjny »