Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym - II stopień

W roku 2017 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych uruchomiono po raz pierwszy rekrutację na nowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia „Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym”. Jest to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch renomowanych uczelniach akademickich – Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia rozpoczną się od semestru letniego bieżącego roku akademickiego i będą trwały trzy semestry, w trakcie których studenci będą odbywać zajęcia na obu współpracujących uczelniach. Limit przyjęć wynosi 23 osoby. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskają tytuł magistra inżyniera oraz otrzymają wspólny dyplom obu uczelni.

Studia mają zapewnić absolwentom dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu budowy maszyn i pojazdów rolniczych wyposażonych w systemy mechatroniczne oraz ich projektowania, a także tworzenia nowoczesnych technik i technologii uprawy roślin z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego. Celem jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowego wspomagania szerokiego zakresu prac inżynierskich związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnostyką, obsługą i naprawą nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych, w tym systemów analizy obrazu, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji satelitarnej. Systemy te są wykorzystywane do realizacji zasadniczego celu rolnictwa precyzyjnego w postaci bieżącego dostosowywania procesów technologicznych i zabiegów agrotechnicznych do lokalnej zmienności parametrów gleby oraz aktualnego stanu roślin uprawnych. W ten sposób możliwe jest optymalne sterowanie procesem uprawy, który składa się tylko z zabiegów, których wymaga stan roślin w konkretnym miejscu i czasie.

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z szeroko pojętym rolnictwem, przemysłem maszyn i pojazdów rolniczych, w obszarach działalności związanych z projektowaniem, produkcją, eksploatacją i obsługą oraz nadzorem i serwisowaniem systemów mechatronicznych stosowanych w sprzęcie rolniczym. Z uwagi na dynamiczną modernizację gospodarstw rolnych i sektora firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów z zakresu projektowania, obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, które zawierają coraz więcej komponentów mechatronicznych i elektronicznych. Ten kierunek rozwoju jest widoczny na całym świecie i wielu ekspertów wyraża opinię, iż w najbliższych latach większość produkcji rolniczej będzie obsługiwana przez systemy automatyczne.

Studia na kierunku Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym są przeznaczone szczególnie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, inżynieria systemów biotechnicznych, technika rolnicza i leśna, inżynieria rolnicza, zarządzanie i inżynieria produkcji.

W ramach studiów na tym kierunku prowadzone są następujące specjalności:

  • Eksploatacja systemów rolnictwa precyzyjnego
  • Projektowanie systemów rolnictwa precyzyjnego

Rekrutacja odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego Politechniki Warszawskiej, dostępnego pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia. Tam też można się zapoznać z wszelkimi dodatkowymi informacjami na temat trybu prowadzenia rekrutacji.