Procedura prowadzenia prac przejściowych

Procedura prowadzenia prac przejściowych

 1. Do realizacji prac przejściowych w ramach programu studiów zobowiązani są:
  • studenci 6. semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (semestr letni),
  • studenci 2. semestru studiów stacjonarnych II stopnia (semestr zimowy),
  • studenci 2. semestru studiów niestacjonarnych II stopnia (semestr letni).
 2. Student w ciągu trzech pierwszych tygodni semestru zgłasza się do wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego w celu ustalenia tematu i zakresu pracy przejściowej.
 3. Temat pracy przejściowej może być wybrany spośród tematów oferowanych przez nauczyciela akademickiego lub zaproponowany przez studenta.
 4. Nauczyciel akademicki i student uzgadniają zakres prac oraz treść karty pracy przejściowej (załącznik do niniejszej procedury) i ją podpisują. Oryginał karty pozostaje u nauczyciela akademickiego prowadzącego pracę, a student otrzymuje jej kopię.
 5. Student niezwłocznie rozpoczyna realizację pracy, a nauczyciel akademicki prowadzący pracę przejściową przekazuje informację drogą mailową o rozpoczęciu pracy wraz z kopią karty pracy, do pracownika instytutu realizującego rozliczenia prac przejściowych, tj.

  - dla Instytutu Podstaw Budowy Maszyn – mgra inż. Przemysława Rumianka,

  - dla Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych – mgra inż. Jakuba Dedy.

 6. W sytuacji ograniczonego dostępu do budynku Wydziału spowodowanego stanem epidemii COVID-19 jest możliwe przekazywanie podpisanej karty pracy przejściowej w formie dobrej jakości skanu lub zdjęcia.
 7. W trakcie semestru studentowi przysługują konsultacje pracy w ramach regularnych konsultacji prowadzonych przez nauczyciela akademickiego.
 8. Na tydzień przed końcem semestru student przekazuje nauczycielowi akademickiemu pracę przejściową w formie elektronicznej i ustala termin spotkania na omówienie pracy i wystawienie oceny.
 9. Nie później niż 3 dni przed końcem sesji egzaminacyjnej następującej po semestrze nauczyciel akademicki prowadzący pracę przejściową przekazuje ocenę z pracy przejściowej do pracownika realizującego rozliczenia prac przejściowych.
 10. W terminie do ostatniego dnia sesji pracownik realizujący rozliczenia prac przejściowych w instytucie wpisuje zbiorczo oceny zaliczenia prac przejściowych do systemu USOS.