Uchwały i zarządzenia dotyczące studiów doktoranckich

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i  stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558)
  3. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z późn. zm.
  4. Uchwała nr 249/XLVIII/2015 z dnia 28/01/2015 zmieniająca Uchwałę nr 415/XLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej 
  5. Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
  6. Uchwała nr 195/XLIX/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 oraz form tych studiów
  7. Decyzja nr 56/2017 Rektora PW z dnia 27 kwietnia  2017 r. w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  w Politechnice Warszawskiej r. ak. 2017/2018

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać kształcenie na Studiach Doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).