Nawiązanie współpracy wydziału SiMR z konsorcjum Alstom

W dniu 7 października 2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych a firmą Alstom, będącą międzynarodowym konsorcjum zajmującym się infrastrukturą energetyczną i transportową.

Umowa współpracy zakłada wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz szerokie wsparcie dla studentów. W szczególności umożliwi studentom m.in. odbycie praktyk i staży w polskich zakładach Alstom, które mogą być początkiem dla pracy w strukturach Alstom. Ponadto współpraca obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, konferencji i spotkań naukowych, a także projektów badawczo-rozwojowych.