Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/2022

Od 11 stycznia do 4 lutego 2022 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

Kierunki i limity miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych - 30 miejsc
 • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - 30 miejsc
 • Inżyniera Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych – 30 miejsc

Procedura rekrutacji na wszystkie kierunki:

1. Zarejestrowanie się kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym (https://www.zapisy.pw.edu.pl) i wniesienie opłaty 85 zł.

2. Dostarczenie dokumentów na Wydział, do Biura Obsługi Kandydatów na Studia – ul. Narbutta 84, pok. 0.6 w dniach:

 • poniedziałek 14.02.2022 w godzinach 9.00-15.00,
 • wtorek 15.02.2022 w godzinach 9.00-15.00,
 • środa 16.02.2022 w godzinach 9.00-15.00.

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie, nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Kandydatów na studia II stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów (dyplom musi być podpisany) oraz oryginału dyplomu ukończenia studiów (do wglądu),
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
 • CV,
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została dołączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW.

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (odsyłacz do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Do pobrania: