Rekrutacja na studia niestacjonarne – składanie dokumentów

Zapraszamy do składania dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Dokumenty będą przyjmowane w budynku Wydziału przy ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, w dniu 2 października 2020 r.

W celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego, każdy kandydat zostanie indywidualnie poinformowany pocztą elektroniczną o wyznaczonej dla niego godzinie składania dokumentów.

Kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny) – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia) – oryginał do wglądu,
 • kserokopia certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.) – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (jeśli kandydat już posiada takie zaświadczenie).

Kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • podpisany życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe (dotyczy studiów II stopnia),
 • kserokopia dyplomu i suplementu albo zaświadczenia o ukończeniu studiów i karty ocen – oryginały do wglądu,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopia dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia) – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (jeśli kandydat już posiada takie zaświadczenie).

 

Kopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników Komisji Rekrutacyjnej za zgodność z oryginałem. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do IKR.

W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika kandydata należy przedstawić pełnomocnictwo (imienne) dla osoby składającej dokument. Pełnomocnik musi przedstawić do wglądu swój dowód osobisty.

» Obowiązujący wzór pełnomocnictwa

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę za legitymację studencką na indywidualne konto w terminie do 28 września 2020, po złożeniu dokumentów otrzymają legitymację studencką. Osoby, które nie dokonają wpłaty we wskazanym terminie, otrzymają legitymację później – do końca października 2020 r. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika kandydata, legitymacja zostanie wydana w późniejszym terminie.

Wpłaty za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta dostępny w systemie USOSWeb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb należy wprowadzić numer PESEL jako login oraz hasło z systemu Rekrutacja PW. Następnie należy wybrać zakładkę „Dla studentów” oraz „Rozliczenia”, gdzie znajduje się informacja o kwocie wpłaty oraz indywidualny numer konta. Prosimy o dokonanie wpłaty na wskazany numer konta (jest on inny niż numer konta do opłat rekrutacyjnych).

» Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu USOSWeb

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Podczas wizyty na Wydziale prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachowaniu odstępu, zasłonięciu ust i nosa, zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku.