Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia – składanie dokumentów

Zapraszamy do składania dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Dokumenty będą przyjmowane w budynku Wydziału (ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa) w dniach 25, 28 i 29 września 2020 r.

W celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego, dokładny termin (data i godzina) składania dokumentów zostaną ustalone i przesłane indywidualnie dla każdego kandydata.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny) – oryginał do wglądu,
  • kserokopia dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia) – oryginał do wglądu,
  • kserokopia certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.) – oryginał do wglądu,
  • kserokopia dokumentu świadczącego o odpowiedniej znajomości języka angielskiego (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania  takiego dokumentu) – oryginał do wglądu,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (jeśli kandydat już posiada takie zaświadczenie).

Kopie dokumentów zostaną poświadczone przez pracowników Komisji Rekrutacyjnej za zgodność z oryginałem. Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak te, które zostały załączone w formie elektronicznej do IKR.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę za legitymację studencką na indywidualne konto w terminie do 16 września, po złożeniu dokumentów otrzymają legitymację studencką. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika kandydata, legitymacja zostanie wydana w późniejszym terminie, po 1 października 2020.

Wszyscy kandydaci na studia anglojęzyczne, na które obowiązuje częściowa odpłatność,  otrzymują do podpisania podczas składania dokumentów dwa formularze: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika kandydata należy przedstawić pełnomocnictwo (imienne) dla osoby składającej dokument. Pełnomocnik musi przedstawić do wglądu swój dowód osobisty.

» Obowiązujący wzór pełnomocnictwa

Podczas wizyty prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachowanie odstępu, zasłonięcie ust i nosa, zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do budynku.