Stypendia Ministra MNiSW za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentom, którzy spełniają łącznie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 214 poz. 1270 z późn. zm.)

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:

 • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierun­ku, a w przypadku studiów prowadzonych w try­bie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych — w okresie tych studiów.

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrod­kami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodo­wym;
 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, mu­zyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrod­kiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.

Za wybitne osiągnięcia sportowe uważa się udział w:

 • igrzyskach olimpijskich,
 • mistrzostwach świata,
 • zawodach organizo­wanych dla osób niepełnosprawnych,
 • zajęcie co najmniej piątego miejsca w:
  • mistrzostwach Europy,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • uniwersjadzie,
  • zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Szczegóły na temat stypendium i zasad jego przyznawania na stronie internetowej MNiSW.

  

Regulaminy oraz formularze do pobrania:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom

Wniosek o przyznanie studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Wniosek o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia