Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe są skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia dzienne. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR; są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

O stypendia na wyższe lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Program przewiduje również stypendia językowe i doktoranckie.

Wysokość stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł. Kwota ta jest wypłacana w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na kolejnych latach studiów wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

Szczegółowe informacje