Członkowstwo

Członkiem Klubu Absolwenta może zostać każdy absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych SiMR (wcześniej Maszyn Roboczych i Pojazdów MRiP) Politechniki Warszawskiej. Za absolwentów uznaje się osoby, które obroniły na w/w wydziale pracę dyplomową lub doktorską i uzyskały  przez to tytuł  inżyniera, magistra lub doktora.

Klub liczy ok. 80 stałych członków. Liczba ta stale podlega fluktuacjom.